Algemene Voorwaarden

Kennisname van onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Deejay DmArt. 1 – Definities:

De volgende begrippen in deze algemene voorwaarden worden uitsluitend begrepen als volgt: 

1. Deejay DM:

de eenmanszaak Deejay DM met uitbating gevestigd te 3500 HASSELT, Holrakkerstraat 103, met ondernemingsnummer 0704.826.942 (e-mail: info@deejaydm.be; tel. 0477/68.67.49); 

2. Klant:
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen aankoopt of huurt van Deejay Dm en/of beroep doet op Deejay Dm voor het uitvoeren van werken of het verlenen van diensten; 

3. Consument:
Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen; 

4. Overeenkomst:
De bindende overeenkomst tussen Deejay Dm en de Klant waarbij de Klant goederen aankoopt of huurt van Deejay Dm en/of beroep doet op Deejay Dm voor het uitvoeren van werken of het verlenen van diensten, zowel wanneer de levering onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, als wanneer de levering pas zal gebeuren op een later, afgesproken tijdstip (reservatie); 

5. Reservatiedatum:
De afgesproken datum waarop aangeschafte of gehuurde goederen, werken of diensten geleverd dienen te worden volgens de Overeenkomst. Deze datum is bindend voor alle partijen bij de Overeenkomst. 

6. Schriftelijk:
Een mededeling of kennisgeving is schriftelijk indien zij verzonden wordt per e-mail of traceerbare postzending of wanneer ze door Deejay Dm én de Klant ondertekend is. 

Art. 2 – Toepassing van deze algemene voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Deejay DM deelt deze algemene voorwaarden mee aan de Klant voordat een Overeenkomst wordt afgesloten. Het verwerven of huren van goederen, diensten of werken impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Klant. 

2. De eigen algemene voorwaarden van de Klant zijn nooit van toepassing op de Overeenkomst, ongeacht op welk moment ze aan Deejay Dm zouden worden meegedeeld. 

3. De Overeenkomst kan, naast deze algemene voorwaarden, bijkomend bijzondere voorwaarden bevatten die vermeld worden in de offerte of een ander bestel- of reservatiedocument. 

4. Bij tegenstrijdigheid tussen contractuele documenten onderling, primeren de bijzondere voorwaarden boven de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de contractuele documenten en dwingende wetgeving, primeert de dwingende wetgeving en worden de contractuele documenten zoveel als mogelijk in overeenstemming met de dwingende wetgeving uitgelegd en toegepast. De eventuele ongeldigheid of nietigheid van een beding of een gedeelte ervan in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst of het geldige gedeelte van dat beding teweeg. 


Art. 3 – De Overeenkomst met Deejay DM 

1. Tenzij een offerte van Deejay Dm een andere geldigheidsduur vermeldt, is deze dertig dagen geldig. 

2. Een Overeenkomst komt enkel tot stand na de schriftelijke toestemming van Deejay Dm en van de Klant. Het louter ter beschikking stellen van vrijblijvende informatie, prijslijsten, of andere gegevens verbindt Deejay Dm niet. 

3. Deejay Dm verleent haar schriftelijke toestemming met de Overeenkomst door het ondertekenen van een offerte of ander schriftelijk aanbod, dan wel door het verzenden van een reserveringsbevestiging per e-mail of op een andere schriftelijke wijze naar de Klant. 

4. De Klant verleent zijn schriftelijke toestemming met de Overeenkomst door het ondertekenen van een offerte of ander bestel- of reservatiedocument of door de verzending van een elektronisch bericht (bijv. e-mail) waaruit een onvoorwaardelijke instemming blijkt met de offerte of het aanbod van Deejay Dm

5. De verbintenissen van Deejay Dm en van de Klant worden beschreven in de Overeenkomst. De verbintenissen van beide partijen zijn tot dat voorwerp beperkt. De Overeenkomst met Deejay Dm wordt niet intuitu personae afgesloten zodat het Deejay Dm toegestaan is de Overeenkomst voor haar rekening door een derde te laten uitvoeren. 

6. Offertes en reserveringen worden door Deejay Dm opgesteld op basis van informatie en verzoeken van de Klant. Foutieve of onvolledige informatie, verstrekt door de Klant, kan ertoe leiden dat Deejay Dm genoodzaakt is een meerprijs aan te rekenen of de reservatiedatum te wijzigen. 


Art. 4 – Een Overeenkomst (reservatie) annuleren 

1. Een Overeenkomst is bindend en kan slechts met toestemming van zowel Deejay Dm als de Klant worden gewijzigd of geannuleerd. 

2. Bij wijze van uitzondering op art. 4.1. kan een Overeenkomst tot één maand vóór de reservatiedatum eenzijdig worden geannuleerd voor zover de annulering schriftelijk gebeurt en mits het betalen van een annuleringsvergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. Het is niet mogelijk om de Overeenkomst minder dan één maand vóór de reservatiedatum eenzijdig te annuleren. 

3. Indien de Klant de prijs geheel of gedeeltelijk op voorhand heeft betaald (voorschot), mag Deejay Dm het betaalde voorschot eerst verrekenen met het bedrag van de annuleringsvergoeding en wordt het eventuele restant van het voorschot daarna aan de Klant teruggestort. Indien het betaalde voorschot ontoereikend was om de annuleringsvergoeding (volledig) te voldoen, dient de Klant binnen vijftien dagen na verzoek daartoe van Deejay Dm over te gaan tot betaling van de annuleringsvergoeding (of het resterende deel daarvan). 


Art. 5 – Prijs en betaling 

1. Gedurende de geldigheidsduur van de offerte van Deejay Dm, wijzigen de daarin opgenomen prijzen niet, behoudens prijswijzigingen die het gevolg zouden zijn van veranderingen in BTW-tarieven. 

2. Alle door Deejay Dm vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en inclusief BTW, belastingen, taksen en kosten. Indien verzendingskosten in rekening worden gebracht, worden deze afzonderlijk en duidelijk vermeld voordat de Overeenkomst tot stand komt. 

3. Wanneer de levering pas op een later tijdstip zal gebeuren, kan de Klant bij het afsluiten van de Overeenkomst verzocht worden de prijs geheel of gedeeltelijk op voorhand te betalen (voorschot). De Klant ontvangt in dat geval steeds een bevestiging van de Overeenkomst. 

4. Tenzij de Overeenkomst in een afwijkende regeling voorziet, is de prijs volledig te betalen vóór de levering. 

5. Indien de Overeenkomst voorziet in de betaling van (een deel van) de prijs na levering, beschikt de Klant over een termijn van één maand vanaf de factuurdatum om (dat deel van) de prijs te betalen.

6. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is de prijs betaalbaar op de uitbatingszetel van Deejay Dm. Betaling van de prijs is mogelijk met één van de volgende betaalmiddelen: contant, overschrijving, bancontact app en Payconiq

7. Bij niet- of laattijdige betaling, heeft Deejay Dm van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag recht op een nalatigheidsinterest aan 10% per jaar en op een forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van € 40 per factuur), beiden berekend op het laattijdig betaalde gedeelte van het verschuldigde bedrag. 

8. Wanbetaling in hoofde van de Klant maakt alle andere bedragen, verschuldigd door de Klant, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en verleent Deejay Dm het recht om haar verbintenissen tegenover de Klant onmiddellijk op te schorten tot wanneer het openstaande bedrag in hoofdsom, de interesten en de schadevergoedingen zijn betaald. 

9. Klachten in verband met facturen dienen schriftelijk binnen een termijn van vijftien (15) dagen aan Deejay Dm te worden meegedeeld. De Klant erkent de factuur van Deejay Dm te aanvaarden indien hij geen betwistingen of klachten binnen voornoemde termijn meedeelt. 

10. Bij overeenkomsten die strekken tot het uitvoeren van werken door, wordt de definitieve prijs vastgesteld na uitvoering van de opdracht. De prijzen op de offerte zijn in dat geval gebaseerd op geschatte hoeveelheden. 


Art. 6 – Eigendom & risico bij de verkoop van goederen 

1. Indien de prijs vóór de levering van het goed reeds was betaald, gaat de eigendom van aangekochte goederen over op de Klant op het ogenblik van levering. Indien de prijs bij levering van het goed nog niet werd betaald, gaat de eigendom ervan pas over bij volledige betaling van de prijs door de Klant. Zolang een goed eigendom is van Deejay Dm, kan de teruggave daarvan steeds gevorderd worden, in welk geval de Klant verplicht is het goed onverwijld in zijn oorspronkelijke en onbeschadigde staat aan Deejay Dm terug te bezorgen. 

2. Het risico van verkochte goederen gaat over op de Klant bij levering. Bij afhaling van goederen door een vervoerder voor rekening van de Klant, gaat het risico over op de Klant bij overhandiging van de goederen aan de vervoerder. 


Art. 7 – Huur van goederen 

1. Tenzij Deejay Dm zich schriftelijk verbonden heeft tot een levering en wederophaling van gehuurde goederen op een adres, aangeduid door de Klant, worden gehuurde goederen op de reservatiedatum door de Klant op het uitbatingsadres van Deejay Dm opgehaald en binnen de afgesproken huurperiode door de Klant op het uitbatingsadres van Deejay Dm terugbezorgd. Ophalen en terugbezorgen van gehuurde goederen door de Klant is mogelijk tussen 9u ’s ochtends en 19u ’s avonds. 

2. Tenzij andere tijdstippen werden afgesproken, vangt de huurperiode op de reservatiedatum aan om 9u ’s ochtends en loopt de huurperiode af om 19u ’s avonds van de laatste dag van de huurperiode. Het laattijdig leveren, terugbezorgen of wederophalen van gehuurde goederen geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan het dubbel van de afgesproken dagprijs, vermeerderd met het aantal dagen dat de goederen laattijdig werden geleverd of terugbezorgd, dit onverminderd het recht om een hogere schade aan te tonen en te vorderen. 

3. Bij levering en ophaling van gehuurde goederen door Deejay Dm worden verplaatsingskosten aangerekend aan € 0,50/km excl. BTW, berekend vanaf het uitbatingsadres van Deejay Dm. Indien de goederen niet afgeleverd kunnen worden bij de Klant op het afgesproken tijdstip, is een vergoeding verschuldigd voor de wachturen die door Deejay Dm werden gepresteerd. Deze wachturen worden vergoed aan € 40 excl. BTW per aangevangen uur. 

4. Bij aanvang en aflopen van de huurperiode worden de gehuurde goederen door Deejay Dm en de Klant samen geïnspecteerd en worden de bevindingen van die inspectie vermeld in een daartoe bestemd document, ondertekend door beide partijen. Weigering tot inspectie is een voldoende ernstige tekortkoming die aanleiding kan geven tot ontbinding van de Overeenkomst. 

5. De Klant dient gehuurde goederen te gebruiken als een goede huisvader en is aansprakelijk voor het tenietgaan van of beschadigingen aan de gehuurde goederen die zich manifesteren tijdens de huurperiode en die niet louter te wijten zijn aan ouderdom of overmacht. Oneigenlijk gebruik van gehuurde goederen door de Klant kan aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst lastens de Klant. 

6. Indien de Klant tijdens de huurperiode defecten of onvolmaaktheden zou vaststellen die hem niet ten laste vallen, neemt hij onverwijld contact op met Deejay Dm en beschikt Deejay Dm over het recht om deze defecten of onvolmaaktheden te herstellen zodanig dat de huurder de gehuurde goederen kan gebruiken waarvoor zij bestemd waren, dan wel het goed te vervangen door een gelijkwaardig alternatief. Defecten of onvolmaaktheden die zich tijdens de huurperiode voordoen maar die niet door de Klant werden gemeld, worden geacht door de Klant te zijn aanvaard. 

7. Het is de Klant niet toegestaan om gehuurde goederen verder te verhuren of ter beschikking te stellen aan een derde zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van Deejay Dm


Art. 8 – Aansprakelijkheid 

1. De verbintenissen van Deejay Dm zijn uitsluitend inspanningsverbintenissen en zijn geen resultaatsverbintenissen. 

2. De Klant dient zich op het ogenblik van de levering te vergewissen van de conformiteit van het geleverde ten opzichte van de bestelling. Elke klacht met betrekking tot niet-conformiteit of zichtbare gebreken dient onmiddellijk bij de levering of aanvaarding aan Deejay Dm te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard en vrij te zijn van niet-conformiteit en zichtbare gebreken. Elke ingebruikname zonder voorbehoud van de uitgevoerde werken/diensten of geleverde goederen geldt automatisch als volledige aanvaarding ervan, ongeacht het ogenblik waarop de ingebruikname geschiedt. In dat geval kan geen klacht wegens niet-conformiteit of zichtbaar gebrek meer worden ingesteld. 

3. De garantietermijn voor verborgen gebreken bedraagt één jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de opdracht. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen onmiddellijk of binnen een redelijke termijn na de ontdekking ervan schriftelijk aan Deejay Dm te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan deze klachten onontvankelijk worden. 

4. Een rechtsvordering op grond van niet-conformiteit en/of gebreken dient te worden ingesteld binnen de drie maanden na de ontdekking ervan en in ieder geval binnen de garantietermijn. 

5. De aansprakelijkheid van Deejay DM is beperkt tot de herstelling of vervanging van het goed, het werk of de dienst op zijn kosten. Deejay DM beschikt over de vrije keuze om zelf tot vervanging of herstelling over te gaan, dan wel de kosten voor de vervanging of herstelling te vergoeden aan de Klant. Deejay DM is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige andere schade, daarin begrepen o.a. onrechtstreekse schade, onvoorzienbare schade, niet-materiële schade, zuiver economische schade en gevolgschade. 

6. Met uitzondering van opzet, maar wel bij lichte of zware fout, is de aansprakelijkheid van Deejay DM beperkt tot de overeengekomen prijs zoals die blijkt uit de Overeenkomst en/of de factuur. 

7. Deejay DM draagt geen foutloze aansprakelijkheid ten opzichte van derden (art. 544 BW). Indien Deejay DM door derden wordt aangesproken, verbindt de Klant zich ertoe Deejay DM daarvoor te vrijwaren. 

8. De verplichting van Deejay DM om de Klant te vrijwaren voor zichtbare of verborgen gebreken – en dewelke dus geen betrekking heeft op de conformiteit van het werk of geleverde goed – ontstaat pas nadat de prijs door de Klant werd voldaan. Geen enkele klacht wegens gebreken, verleent de Klant dus het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. 

9. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van werken, diensten of goederen. 

10. Bij consumentenkoop primeren de regels van art. 1649bis-octies van het Burgerlijk wetboek op de regels van art. 8 van deze algemene voorwaarden, voor zover zij daarmee strijdig zouden zijn. 


Art. 8 – Aansprakelijkheid 

1. De verbintenissen van Deejay DM zijn uitsluitend inspanningsverbintenissen en zijn geen resultaatsverbintenissen. 

2. De Klant dient zich op het ogenblik van de levering te vergewissen van de conformiteit van het geleverde ten opzichte van de bestelling. Elke klacht met betrekking tot niet-conformiteit of zichtbare gebreken dient onmiddellijk bij de levering of aanvaarding aan Deejay DM te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard en vrij te zijn van niet-conformiteit en zichtbare gebreken. Elke ingebruikname zonder voorbehoud van de uitgevoerde werken/diensten of geleverde goederen geldt automatisch als volledige aanvaarding ervan, ongeacht het ogenblik waarop de ingebruikname geschiedt. In dat geval kan geen klacht wegens niet-conformiteit of zichtbaar gebrek meer worden ingesteld. 

3. De garantietermijn voor verborgen gebreken bedraagt één jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de opdracht. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen onmiddellijk of binnen een redelijke termijn na de ontdekking ervan schriftelijk aan Deejay DM te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan deze klachten onontvankelijk worden. 

4. Een rechtsvordering op grond van niet-conformiteit en/of gebreken dient te worden ingesteld binnen de drie maanden na de ontdekking ervan en in ieder geval binnen de garantietermijn. 

5. De aansprakelijkheid van Deejay DM is beperkt tot de herstelling of vervanging van het goed, het werk of de dienst op zijn kosten. Deejay DM beschikt over de vrije keuze om zelf tot vervanging of herstelling over te gaan, dan wel de kosten voor de vervanging of herstelling te vergoeden aan de Klant. Deejay DM is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige andere schade, daarin begrepen o.a. onrechtstreekse schade, onvoorzienbare schade, niet-materiële schade, zuiver economische schade en gevolgschade. 

6. Met uitzondering van opzet, maar wel bij lichte of zware fout, is de aansprakelijkheid van Deejay DM beperkt tot de overeengekomen prijs zoals die blijkt uit de Overeenkomst en/of de factuur. 

7. Deejay DM draagt geen foutloze aansprakelijkheid ten opzichte van derden (art. 544 BW). Indien Deejay DM door derden wordt aangesproken, verbindt de Klant zich ertoe Deejay DM daarvoor te vrijwaren. 

8. De verplichting van Deejay DM om de Klant te vrijwaren voor zichtbare of verborgen gebreken – en dewelke dus geen betrekking heeft op de conformiteit van het werk of geleverde goed – ontstaat pas nadat de prijs door de Klant werd voldaan. Geen enkele klacht wegens gebreken, verleent de Klant dus het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. 

9. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van werken, diensten of goederen. 

10. Bij consumentenkoop primeren de regels van art. 1649bis-octies van het Burgerlijk wetboek op de regels van art. 8 van deze algemene voorwaarden, voor zover zij daarmee strijdig zouden zijn. 


Art. 9 – Overmacht 

1. In geval van overmacht in hoofde van een contractpartij is deze niet verplicht zijn/haar verbintenissen uit te voeren en is daarvoor geen enkele schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd. In dat geval kan de door overmacht getroffen partij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de Overeenkomst definitief ontbinden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de wederpartij. 

2. Overmacht is elke omstandigheid, onafhankelijk van de wil en controle van een contractpartij die de uitvoering van haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhindert. Daaronder wordt in hoofde van Deejay DM o.m. begrepen: staking, lock-out, brand, mobilisatie, opeising, embargo, monetaire restricties, oproer, onvoorzienbare technische of bedrijfsstoringen, beperkingen in het gebruik van of tekort aan elektriciteit, gas of andere brandstof, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 


Art. 10 - Solvabiliteit 

1. In geval van faillissement (of een andere vorm van samenloop of insolventieprocedure) van de Klant zal er tussen Deejay DM en de Klant van rechtswege verrekening plaatsvinden tussen alle opeisbare, liquide en vervangbare vorderingen van Deejay DM op de Klant en van de Klant op Deejay DM, voor zover de verrekening niet verboden is door dwingende wettelijke bepalingen. 

2. In geval van faillissement of een andere insolventieprocedure van de Klant of wanneer het vertrouwen van Deejay DM in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt, is Deejay DM gerechtigd haar prestaties op te schorten en de overeenkomst lastens de Klant te ontbinden. 

3. De bepalingen van art. 9.1 en 9.2. zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Consumenten 


Art. 11 – Geschillen & toepasselijk recht 

1. Deejay DM gaat voor 100% tevreden klanten. Gelieve eventuele klachten dan ook mee te delen via e-mail aan info@deejaydm.be

2. In geval van blijvende betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken met afdeling te Hasselt bevoegd, met dien verstande dat voor geschillen die tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter behoren, het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Hasselt (België) exclusief bevoegd is. 

3. De contractuele relatie tussen Deejay Dm en de Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 

4. Wanneer de Klant aanhoudend en zelfs na ingebrekestelling in gebreke blijft om zijn contractuele verplichtingen uit te voeren, is Deejay Dm gerechtigd om, naar eigen keuze, (i) de overeenkomst buitengerechtelijk en met onmiddellijke uitwerking te ontbinden lastens de Klant, (ii) de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst lastens de Klant te vorderen bij de rechter of (iii) de uitvoering van de overeenkomst door de Klant te vorderen bij de rechter. 

5. Onverminderd het recht van Deejay Dm om vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen, is de Klant bij ontbinding van de Overeenkomst lastens de Klant, een forfaitaire schadevergoeding aan Deejay Dm verschuldigd, gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs wanneer de Overeenkomst meer dan één maand voor de reservatiedatum ontbonden wordt en gelijk aan 100% van de overeengekomen prijs wanneer de Overeenkomst minder dan één maand voor de reservatiedatum of na de reservatiedatum ontbonden wordt. 

6. Op overeenkomsten met Consumenten zijn de artikelen 11.2 en 11.5 niet van toepassing. 

 

Art. 12 – Verwerking van persoonsgegevens 


1. Toestemming tot verwerking van persoonsgegevens 

Door het afsluiten van de Overeenkomst stemt de Klant ermee in dat zijn persoonsgegevens, waarover Deejay DM beschikt, door Deejay Dm worden verzameld en verwerkt om de contractuele relatie tussen de Klant en Deejay Dm te kunnen beheren en boekhoudkundig te verwerken. Deejay Dm is genoodzaakt deze gegevens te verwerken om de Overeenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren. Indien de Klant zich verzet tegen de verwerking van zijn gegevens, kan hij geen beroep doen op Deejay Dm


2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens? 

De gegevens van de Klant worden verwerkt door dhr. Kevin Mulkers (Deejay Dm), die de Klant kan contacteren op volgend e-mailadres: info@deejaydm.be. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 van 27 april 2016. 


3. Waar komen uw gegevens vandaan en aan wie maken wij uw gegevens over? 

Deejay DM verwerkt de gegevens die de Klant aan haar meegedeeld heeft in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst en bewaart deze tot tien jaar na het einde van de overeenkomst (verjaringstermijn bij overeenkomsten). De persoonsgegevens van Klanten worden – behoudens uitdrukkelijke instemming van de Klant – niet meegedeeld aan derden. Indien de Klant ermee ingestemd heeft dat zijn persoonsgegevens mogen gebruikt of doorgegeven worden aan derden met het oog op publicitaire doeleinden, kan dit enkel gebeuren binnen de grenzen en uitsluitend voor het doel van zijn toestemming. 


4. Welke rechten heeft de Klant? 

Overeenkomstig de wetgeving, kan de Klant inzage krijgen in zijn persoonsgegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op eerste verzoek. Daartoe kan de Klant een vraag richten aan Deejay DM. Vermits Deejay DM de klantgegevens verwerkt op basis van de toestemming die de Klant daarvoor verleent, heeft de Klant het recht om bepaalde gegevens te wissen. De Klant heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. De Klant kan zijn instemming met het gebruiken of doorgeven van zijn persoonsgegevens met oog op publicitaire doeleinden op elk ogenblik intrekken. De Klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. Deejay DM beschikt over een termijn van maximum 30 dagen om gevolg te verlenen aan de verzoeken, omschreven in deze bepaling. De Klant aanvaardt deze termijn en acht deze passend. 


5. Vragen of klachten? 

Indien de Klant vragen, klachten of bemerkingen heeft, kan hij contact opnemen met Deejay DM of met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel). 


INFO

Adres: Holrakkerstraat 103, 3510 Hasselt
Mobiel: 0477 68 67 49

BTW: BE0704.826.942
KBO: 0704.826.942
AXA: BE25 7512 1007 7182
BIC: AXABBE22